Culture of English Speaking Countries, Exam Results - Class 1

Class 1 - Culture of English Speaking Countries, Semester 1, Grade 2
Student Number English Name Chinese Name Section 1 (score out of 55) Section 2 (score out of 30) Section 3 (score out of 15) Total (score out of 100%) Comments
1 PHOEBE YANG FAN 36 20 15 71 Good
2 JESSIE PENG XIN HONG 36 21 15 72 Good
3 LIBBY CHEN JING 36 25 15 76 Good
4 MIKE XIE CHUANGJIAN 46 25 15 86 Excellent
5 AIFI TAN JUAN 38 26 15 79 Good
6 VIVIAN ZHAO TING 32 19 12 63 Poor
7 TEARS XIAO XIAOPENG 23 23 12 58 Fail
8 PEARL WU XUAN 44 25 15 84 Excellent
9 HAZE ZHANG YIJIA 40 21 14 75 Good
10 CANDY LIU XU 41 22 15 78 Good
11 JIMMY LUO CHUN XIAO 39 28 14 81 Excellent
12 SUSIE GIAO LANG 30 19 11 60 Poor
13 NANCY WANG DAN 40 16 10 66 Poor
14 MIRROR HE CHENG JIN 44 23 15 82 Excellent
15 JANNY ZHANG ZHI XUE 29 23 13 65 Poor
16 VIOLET ZHOU WUSI 33 24 15 72 Good
17 TANIA TANG YIN 35 23 15 73 Good
18 DOREEN OU YANG HONG YAN 27 20 8 55 Fail
19 ELIZABETH DENG YAN FEI 34 24 12 70 Good
20 FLORA LI LINA 42 23 10 75 Good
21 JANE LI DAN 40 23 15 78 Good
22 MAMIE GOA BING BING 35 24 15 74 Good
23 RACHEL ZHOU LIN Absent Absent Absent Absent Absent
24 CINDY DING LU 33 19 15 67 Poor
25 CISSY XIANG MIN 38 21 15 74 Good
26 MAJOR MA JIA 41 24 15 80 Excellent
27 APPLE ZHANG XIA 40 18 14 72 Good
28 ANN ZHANG AN 35 21 13 69 Poor
29 DICKY HUANG XIN DI 37 21 12 70 Good
30 KITTY HE QIAN 30 13 10 53 Fail
               
    Class Average: 36.3448276 21.862069 13.4482759 71.6551724  

Last Updated on 17-Jan-02
By Paul Sparks